Medlemsbetingelser

ved inngåelse av treningsavtale

1. Om avtalen

1.1 Avtalen mellom medlemmet og Hjartland sport & fritid, heretter kalt «Aliom», består av medlemsavtalen (kontraktens forside) og disse medlemsbetingelser.
1.2 Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på senteret.
1.3 Aliom kan endre betingelsene jf. pkt. 9.6.
1.4 Medlemmet kan ikke overdra avtalen til andre. Aliom har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte.

2. Medlemskap i ALIOM

2.1 Medlemskap i Aliom kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger til Aliom for tidligere medlemskap, og har en allmenn god helsetilstand. Generell aldersgrense for å inngå medlemskap er 15 år. For personer under 15 år kan senteret tillate medlemskap etter senterets vurdering.  Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med Aliom dersom foresatte inngår avtale på den sine vegne.
2.2 Medlemmet plikter å betale en årlig medlemskontingent til senteret etter gjeldende priser så lenge kontrakten er gyldig.
2.3 Treningen skjer på eget ansvar.
2.4 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i avtalen.  Medlemskapet gir medlemmet rett til å trene i de delene av senteret som omfattes av avtalen
2.5 Ved inngåelse av en rabatert medlemskontrakt (student, bedrift, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk justeres til ordinærpris i henhold til gjeldende prisliste etter 12 mnd. Medlemmet er selv ansvarlig for å framvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover 12 måneder.

3. Betaling

3.1 Medlemmet, eller den som i medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Alioms til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift i 6 måneder fra inngått avtale.
3.2 De medlemmer som har inngått medlemsavtale med avtale om automatisk trekk (avtalegiro), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse.
3.3 Dersom betalingen uteblir, kan medlemmet bli krevet for purregebyr etter forskrifter som gjelder for inndriving av forfalte pengekrav.
3.4 Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre purring og eventuell videre overføring til inkasso.
3.5 Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Aliom kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

4. Medlemskort og legitimasjon

4.1 Medlemskort skal benyttes som registrering ved hver trening. Medlemskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet ikke blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Aliom.
4.2 Ved tap eller skade av medlemskort, vil Aliom sperre medlemskortet. For utlevering av nytt medlemskort vil medlemmet bli pålagt å betale Aliom et gebyr i henhold til gjeldende priser.

5. Bruk av senteret

5.1 Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av utesko og sko med svertende såle er forbudt på senteret.
5.2 Fitnessapparater skal tørkes av med desinfeksjonsmiddel etter bruk
5.3 Alle som skal benytte squashbanene skal booke bane før treningen starter.
5.4 Medlemmer som har med seg gjester er ansvarlig for at gjeldende treningssatser for delt baneleie for ikke-medlemmer betales.

6. Informasjon og beskjeder

6.1 Medlemmet plikter å informere Aliom om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.)
6.2 Aliom gir informasjon i henhold til kontaktopplysninger medlemmet har oppgitt til Aliom. Medlemmet samtykker til at Aliom også kan benytte elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om forhold som vedkommer medlemskapet, herunder prisendringer, samt for å informere om og/eller markedsføre sitt tjenestetilbud, jf. markedsføringslovens § 15
6.3 Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder medlemsavtalen leveres skriftlig til Aliom via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til Aliom er tilgjengelig på Aliom nettside (www.aliom.no).

7. Personopplysninger

7.1 Medlemmet samtykker til at Aliom registrerer og lagrer medlemmets personopplysninger samt medlemmets bruk av Alioms tjenester herunder treningshistorikk
7.2 Utlevering av opplysninger kan skje ved betalingsadministrasjon, innkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling eller ved dokumentasjon av trening der bedriftsavtalen krever det.

8. Frys av medlemskap

8.1 Medlemmet kan fryse medlemskapet sitt i Aliom inntil tre – 3 – måneder årlig.
8.2 Medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys til Aliom. Søknaden skal skje i forkant av fryseperioden.
8.3 Ved godkjennelse av søknad, vil medlemmet få godskrevet periode med reduserte avdrag, etter gjeldende priser, tilsvarende fryseperioden.
8.4 Medlemmet skal motta en tilbakemelding på frys-søknaden innen 14 dager. Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet sperres for adgang til treningssenter.

9. Endringer i avtalen

9.1 Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av eventuell bindingsperiode. Oppsigelsestid på kontrakten er en -1- måned, som innebærer at ett avdrag med forfallsdato etter mottatt oppsigelse skal innbetales i tillegg til eventuelle utestående avdrag og/eller medlemskontingent.
9.2 Oppsigelsen bør være skriftlig eller ved oppmøte direkte på Aliom. Ved oppmøte, mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Aliom.
9.3 Medlemmet har rett til å avslutte avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Aliom innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jmf. angrerettloven § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor senteret, som ved innmelding på nettsiden (ww.aliom.no).
9.4 Medlemmer som på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, er forhindret i å utnytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding til Aliom avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingstiden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre uker fra tidspunktet Aliom har mottatt denne.
9.5 Dersom Aliom og medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av medlemmets helse, kan medlemmet si opp avtalen.
9.6 Aliom har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer Aliom antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.
9.7 Vesentlige endringer som i betydelig grad endrer forutsetningen for medlemskapet vil kunne gi medlemmet rett til og terminere kontrakten også i bindingstiden.
9.8 Aliom har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:
– mislighold av betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt jfr. pkt. 3.6.
– brudd på sikkerhets- eller ordensregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt mottatt advarsel.
– brudd på Alioms Antidopingpolicy jfr. pkt.11
9.9 Aliom forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i sommerferie. Medlemmet må kunne påregne kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold.

10. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

10.1 Oppbevaring av personlige gjenstander skjer på eget ansvar.
10.2 Glemmer medlemmet ting under oppbevaring i skapene etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene.
10.3 Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

11. Fritaksgrunner. Lovvalg. Tvist

11.1 Aliom er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Aliom sin kontroll, og som Aliom ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).
11.2 Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
11.3 Tvister mellom medlemmet og Aliom skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler.

12. Antidopingpolicy

12.1 Aliom har nulltoleranse for doping.
12.2 Dersom senteret ser tegn på mulig dopingbruk hos et medlem, skal det gjennomføres en samtale med medlemmet. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens det befinner seg på Treningssenteret ved fortsatt mistanke til mulig dopingbruk. Eventuelle dopingkontroller vil bli utført av godkjente dopingkontrollører fra Antidoping Norge.
12.3 Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med Alioms Antidopingpolicy og innrette seg deretter.